Птиците в резерват Камчия. Кои птици можем да срещнем?

Знаете ли, че черният щъркел често е наричан отшелник, защото избягва населени места и търси вековни дървета, на които да построи гнездата си.

Ще открием биосферен резерват „Камчия“ по долното течение на река Камчия в местността Камчийски пясъци и землищата на общините Аврен и Долни чифлик. Тук се намира и курортен комплекс със същото име.

В резервата срещаме над 245 вида растения, дървета и блата. Богат на ендемични видове като лилавата примула (иглика) и оранжев мак, останал ни от ледниковия период, биосферен резерват „Камчия“ е интересно късче от природата на България. Горите са лонгозни, състоящи се от полски ясен, полски клен, полски бряст, черна елша и др, а в заблатените територии на гората виждаме тръстика и теснолистен папур. В река Камчия живеят над 39 вида риби и блатни костенурки.

Представителите на орнитоложкия туризъм, както и любителите на птици, отдали се на плаж тук, биват очаровани от богатото разнообразие в резервата. В района са установени около 237 вида птици, сред които най-интересни за повечето хора са черният щъркел, морският орел и соколът Орко. Повечето от орнитолозите споделят, че са срещали тук сив кълвач, черногърбо каменарче, осояд и други. За чужденците Камчия все още е едно от най-добрите места в Европа, къде може да срещнем полу-яка (полубеловрата) мухоловка.

Камчия предлага на своите посетители природа, плажове, разнообразие от флора и фауна и достатъчно места за настаняване. Любителите на птици могат да съчетаят една приятна морска почивка с наблюдение, заснемане и откриване на нови пернати приятели.